Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet Bidragsbrott (SOU 2006:48). I betänkandet föreslås att den som lurar till sig pengar från de statliga trygghetssystemen ska kunna fällas för ett nytt brott, bidragsbrott. Även underlåtenhet att meddela ändrade förhållanden och grov vårdslöshet ska enligt utredningen kriminaliseras.

I sitt remissvar avstyrker samfundet förslagen. Lagförslaget är onödigt, genom att de flesta av de handlingar som skulle falla under rubriken bidragsbrott redan idag faller inom ramen för bedrägeri eller annan lagstiftning. Dessutom väcks frågan om varför den som lurar staten ska underkastas ett utvidgat straffrättsligt ansvar än den som lurar till exempel en bank, påpekar Advokatsamfundet i sitt remissvar.

Advokatsamfundet skriver också att :”till detta kommer att de människor som söker stöd av trygghetssystemen inte sällan befinner sig i svåra personliga situationer – i vart fall ifråga om vissa av de aktuella trygghetssystemen. De kan ha svårt att överblicka sina egna historiska ekonomiska förhållanden. De kan ha än svårare att ordentligt informera berörda myndigheter om ändrade förhållanden.”

Läs Advokatsamfundets remissvar