International Bar Association, IBA, höll sin årliga konferens den 17-22 september i Chicago.

Frågor om rättsstaten och rättstillgänglighet kom upp i flera sammanhang. Bland annat diskuterades hoten mot advokatsamfundens oberoende och mot advokatens tystnadsplikt. Problemen med ”access to justice” i fattiga länder uppmärksammades också.

En undersökning inför konferensen visade att två tredjedelar av de tillfrågade advokaterna anser att rättsstaten är hotad, i det egna landet eller någon annan stat. 58 procent av dem som svarat menade också att advokatkårens kärnvärden är hotade.

IBA-konferensen bjöd på en mängd seminarier inom bland annat skatterätt, straffrätt, familjerätt, miljörätt och en rad affärsjuridiska områden. Också frågor om advokatbyråernas organisation och strategier belystes.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg deltog i konferensen.