Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EG-domstolens generaladvokat godkänner ”svenska modellen”

Facket i EU-länderna har rätt att vidta stridsåtgärder för att förmå ett tjänsteföretag från en annan medlemsstat att tillämpa en lönenivå som är fastställd enligt kollektivavtal. Det skriver EG-domstolens generaladvokat Paolo Mengozzi i sitt förslag till avgörande i det så kallade Laval- eller Vaxholmsfallet.

Av generaladvokatens yttrande framgår att EG-rätten är tillämplig när fackföreningar i en medlemsstat tar till stridsåtgärder som blockad för att kräva kollektivavtal och skydda arbetstagare mot social dumpning. De svenska facken däremot anser att EG-rätten över huvudtaget inte ska kunna tillämpas på fackliga stridsåtgärder som har till syfte att träffa kollektivavtal.

I själva verket är det genom att låta fackföreningar ta till stridsåtgärder som Sverige uppfyller EG-rättens krav på likabehandling av arbetstagare från andra länder, enligt Paulo Mengozzi.

”Detta gäller under förutsättning att stridsåtgärderna är motiverade med hänsyn till mål av allmänt intresse, såsom skyddet för arbetstagare och motarbetande av social dumpning, och under förutsättning att stridsåtgärderna inte är oprortionerliga i förhållande till dessa mål.”, skriver generaladvokat Paolo Mengozzi.

Generaladvokatens yttrande ger en fingervisning om hur EG-domstolen ska döma. Men domen, som väntas komma sent i höst, kan också gå i en annan riktning. Efter domen ska så den svenska Arbetsdomstolen, med hjälp av domen, ta ställning i målet.