Med minsta möjliga marginal, fyra domare mot tre, fann Europadomstolen att Polen inte levt upp till sina förpliktelser enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Målet Staroszczyk mot Polen, handlade om enskilda medborgares rättstillgänglighet, ”access to justice”. Ett par fick tillgång till rättshjälp för att överklaga ett beslut. Efter flera advokatbyten fann deras advokat att överklagandet inte skulle kunna nå framgång. Advokaten lämnade därefter ärendet, efter att ha meddelat detta muntligen. Klienten hade då en kort tid på sig för att överklaga.

Europadomstolen fann att Polen brutit mot artikel 6.1, om rätten att få sin sak prövad i domstol. Advokaten borde, enligt domstolen, ha varit skyldig att lämna ett skriftligt besked till sin klient, så att klienten inte behövde sväva i ovisshet om grunden för bedömningen. I det aktuella fallet anser Europadomstolen att bristen på tydligt besked satte paret i en situation där de inte kunde utnyttja sin rätt att få saken prövad av domstolen.

Läs domen.