En man som suttit häktas i 16 månader med fulla restriktioner har yrkat på skadestånd på 500 000 för att han lidit psykisk skada av den långa häktningstiden. Enligt mannen har staten brutit mot hans rättigheter enligt artikel 5.3 i Europakonventionen.

Tingsrätten vände sig till Högsta domstolen för att få veta om staten kan ådömas skadestånd enligt Europakonventionens principer, även om detta inte kan ske med stöd av skadeståndslagen eller frihetsberövandelagen.

Högsta domstolen svarar i sitt beslut ja på den frågan. I första hand bör skadeståndslagen eller frihetsberövandelagen enligt HD tolkas konventionskonformt, alltså i enlighet med Europakonventionens principer. Men om detta inte räcker kan tingsrätten döma ut skadestånd utan särskilt lagstöd för att uppfylla Sveriges förpliktelser anligt Europakonventionens artikel 5.5.


HD mål nr Ö 2572-04