Ge en vårdnadshavare rätt att besluta på egen hand om till exempel skola eller vård i fall där föräldrarna är oense. Det föreslår regeringens utredare Göran Ewerlöf i en utredning som nyligen överlämnades till justitieminister Beatrice Ask.

Förslaget innebär att en vårdnadshavare får rätt att fatta beslut utan den andre vårdnadshavarens samtycke inom vissa begränsade områden. Det kan till exempel handla om att barnet behöver psykiatrisk vård eller av något skäl behöver byta skola. Utanför dessa områden ska föräldrarna fortsätta att besluta tillsammans.

Läs mer i betänkandet.