Advokatsamfundet samarbetar med Amnesty Business Group och Mannheimer Swartling Advokatbyrå i ett projekt kring advokatbyråer som påverkare för mänskliga rättigheter. Målet är bland annat att skapa en större kunskap i mänskliga rättigheter hos svenska advokatbyråer.

För att företagen långsiktigt och systematiskt skall ta sitt ansvar för MR krävs det att frågan integreras i deras löpande verksamhet. Det måste bli tydligt för företagsledningar, investerare, anställda samt övriga så kallade "stakeholders" att det inte bara är moraliskt förkastligt att indirekt medverka till kränkningar av de mänskliga rättigheterna - det kan även kosta pengar. 

Advokatbyråer kan fungera som påverkare genom att de integrerar MR i sitt klientarbete. Detta kan exempelvis göras genom ett så kallat Code of Conduct avtal, eller en klausul i avtalet som understryker vikten av MR. Detta kan utgöra ett ytterst viktigt MR-moment med direktiv till avtalspart om vad som skall göras och vad som är godtagbara MR-standarder. Detta skall gälla i hela värdekedjan, från klienten till den sista i ledet.

Exempel på villkor i ett Code of Conduct avtal eller klausul:
• anställdas arbetsvillkor (minimilöner, barnarbete, sexuell trakassering, diskriminering, arbetssäkerhet; miljöhänsyn, arbetstider, sjukvård, semester, boende, mat, jämställdhet, tvångsförflyttningar, säkerhetsstyrkor etc.)
• påföljd vid brott mot Code of Conduct

I projektet ingår en enkät som nyligen skickats ut till advokatbyråerna. Läs mer om samarbetsprojektet i kommande nummer av tidskriften Advokaten (nr 6, kommer den 29 augusti).