Regeringen beslutade igår den 20 december om direktiv till en utredning som ska överväga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet.

Utredaren ska bland annat överväga i vilken utsträckning de brottsbekämpande myndigheterna bör kunna företa så kallade infiltrationsoperationer och då kunna ta del i brottsliga aktiviteter när detta är nödvändigt för att allvarlig brottslighet ska kunna förhindras och avslöjas. Vidare ska utredaren överväga i vad mån en gärningsman som redan har inlett eller fullbordat brottslig verksamhet ska kunna provoceras att röja sig så att brottsligheten kan förhindras eller beivras. Utredaren ska utifrån övervägandena föreslå lagändringar.

I uppdraget ingår även att överväga behovet av en författningsreglering av dold användning av tekniska spaningsmetoder liksom förutsättningarna för att i samband med infiltrationsoperationer till exempel gå in i annans bostad.

Utredaren ska särskilt beakta rättssäkerhets- och integritetsskyddsaspekterna, förhållandena i andra länder och det internationella brottsbekämpande samarbetet.