Advokatsamfundet har nu yttrat sig över departementspromemorian Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? (Ds 2007:29). Samfundet avstyrker utredaren Cecilia Renfors förslag.

Advokatsamfundets huvudsakliga kritik mot förslagen är att de ger allt för vidsträckta rättigheter och skyldigheter till Internetleverantörerna. Dessutom finns en rad svåra frågor om avgränsningar och definitioner som måste klaras ut.

Läs promemorian

Läs Advokatsamfundets remissvar.