Straffnivåutredningen överlämnade igår den 5 december delbetänkandet Straffskalan för mord till regeringen.

Utredningen föreslår att straffet för mord ska vara fängelse i minst 10 år och högst 18 år eller på livstid. Förslaget innebär att betydligt högre tidsbestämda straff än i dag ska kunna dömas ut för mord.

Syftet med förslaget är att göra det möjligt att mäta ut straff som bättre svarar mot hur allvarligt brottet är i det enskilda fallet. Avsikten är att hela straffskalan ska användas. Fängelse på livstid ska dömas ut i de allvarligaste fallen av mord, där fängelse i 18 år inte är tillräckligt.

Den nuvarande straffskalan för mord innehåller endast två alternativ, fängelse i 10 år eller på livstid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

SOU 2007:90 Straffskalan för mord