Socialstyrelsens tidigare chef Kerstin Wigzell ska på regeringens uppdrag utreda socialtjänstlagens och LVU:s regler om skydd för barn och unga. Enligt folkhälsominister Maria Larsson visar flera uppmärksammade fall på behovet av att stärka detta skydd.

I Kerstin Wigzells uppdrag ingår att se om bestämmelserna i de båda lagarna kan föras samman i en särskild lag. Hon ska också studera om lagreglerna behöver förtydligas på olika områden.

Utredningen ska redovisas senast den 15 juni 2008.