Förslagen i betänkandet ”Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel” innebär en förbättring jämfört med tidigare utredningar. Men fortfarande återstår stora problem. Det anser Sveriges advokatsamfund i sitt remissvar.

I den aktuella utredningen förslås bland annat att personer som utsatts för till exempel hemlig avlyssning i efterhand ska underrättas om detta.
– Underrättelseskyldigheten är en viktig rättssäkerhetsgaranti, men förslaget omgärdas av allt för många reservationer, anser Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Advokatsamfundet vänder sig bland annat emot allt för omfattande sekretessregler och att underrättelseskyldigheten bara föreslås gälla vid misstankar om brott som omfattas av förundersökning.

Advokatsamfundet kritiserar också förslaget att den nämnd som ska kontrollera tvångsmedelsanvändningen placerats under regeringen. Om ett nytt tillsynsorgan ska inrättas bör det enligt Advokatsamfundet ligga under riksdagen. På detta vis ökar den parlamentariska kontrollen över tvångsmedelsanvändningen.

Förslagen om underrättelseskyldighet och ett särskilt tillsynsorgan för hemliga tvångsmedel innebär ett steg framåt för rättssäkerheten jämfört med tidigare utredningar. Advokatsamfundet är dock fortsatt tveksamt till delar av förslaget.
– Balansgången mellan rättssäkerhet och brottsbekämpning är svår. Men det är viktigt att betona att förbättrade rättssäkerhetsgarantier i sig aldrig får tas till intäkt för en ökad tvångsmedelsanvändning eller till införande av nya hemliga tvångsmedel, säger Anne Ramberg.

Läs Advokatsamfundets yttrande på Advokatsamfundets hemsida.
Yttrande hemliga tvångsmedel

För ytterligare kommentarer hänvisas till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, 08-459 03 00