En advokat som tilldelats en erinran av disciplinnämnden för sina olika roller i samband med två boutredningar nekas resning av Högsta domstolen. Advokaten hävdade bland annat att det saknas vägledande uttalanden eller andra uttalanden från Advokatsamfundet som visar att hans agerande strider mot god advokatsed. Han har också, åberopat nya omständigheter i ärendet.

Högsta domstolen anser att de nya omständigheterna i och för sig skulle kunna utgöra grund för resning. Domstolen menar dock att utgången i disciplinnämnden sannolikt inte hade blivit annorlunda om dessa omständigheter varit kända, och avslår resningsansökan.

Läs beslutet