På fredagen den 9 februari 2007 lämnade lagrådet sitt yttrande över remissen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. I princip säger lagrådet ja regeringens förslag. Lagrådet vill dock se vissa kompletteringar och ändringar i lagtexten.


Tidigare har det riktats en massiv kritik mot planerna på att ge FRA utökade möjligheter till avlyssning, inte minst från Advokatsamfundet. Och flera av de remissinstanser som yttrade sig om förslaget till lagrådsremiss hade allvarliga invändningar mot avlyssningsförslaget. Bland de kritiska remissinstanserna fanns Justitiekanslern, Ekobrottsmyndigheten, Riksåklagaren, Kammarrätten, Rikspolisstyrelsen, justitiedepartementet samt Registernämnden. Säkerhetspolisen kallade förslaget ”främmande för det statsskick vi känner”.  

Läs mer:
Läs remissinstansernas yttranden om förslaget till lagrådsremsiss
Läs justitiedepartementets yttrande om förslaget till lagrådsremsiss

Läs lagrådets hela yttrande