Sekretesslagens 7 kap. 14 §, andra stycket, är tillämpligt på migrationsdomstolarna. Det fastslår Regeringsrätten i en dom. Bestämmelsen gäller ”verksamhet för kontroll över utlänningar”, och tillämpades tidigare på Utlänningsnämndens verksamhet.

Målet gällde migrationsdomstolen i Stockholm, som sekretessbelagt handlingar i ett mål med hänvisning till sekretesslagens bestämmelser. Den person som begärt ut handlingarna överklagade domstolens beslut, men förlorade i kammarrätten. Regeringsrätten fastställer nu kammarrättens dom. Det finns, enligt domen, ingen anledning att ge begreppet ”verksamhet för kontroll över utlänningar” en ny innebörd bara för att instansordningen förändrats.

De tre migrationsdomstolarna har hittills hanterat sekretessfrågan olika. Migrationsdomstolen i Stockholm har, sedan kammarrättens avgörande i samma ärende, tillämpat 7 kap. 14 §, andra stycket, medan de andra migrationsdomstolarna ansett att deras verksamhet inte är att betrakta som verksamhet för kontroll över utlänningar.