Sverige bröt mot Europakonventionen när ett skatteärende drog ut på tiden från 1996 till 2003, när det slutgiltigt avgjordes. Ärendet rörde en man som nekades ett yrkat ränteavdrag och påförts ett skattetillägg på 147 000 kronor. Från skattemyndighetens beslut, till Regeringsrätten nekade prövningstillstånd i frågan hann det gå drygt sju år. Mannen anmälde då Sverige till Europadomstolen för att han inte fått sin sak prövad i domstol i rimlig tid.

Europadomstolen slår i sin dom fast att domstolarnas handläggning tagit för lång tid. Svenska staten ska därför ersätta mannen med 2000 euro.