Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Nu lämnar Justitiedepartementet en lagrådsremiss med förslag på ytterligare områden som kom upp under beredningen av den nya lagen.

I lagrådsremissen föreslås att de nuvarande bestämmelserna om ansvarsgenombrott i advokataktiebolag upphävs. Lagrådsremissen innehåller också förslag till nya bestämmelser om uppdelning ("split") och sammanläggning av aktier. Förslagen innebär att uppdelning och sammanläggning ska beslutas av bolagsstämman. När det gäller aktier som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, ska det för giltigt beslut krävas samtycke från samtliga aktieägare som innehar aktier som inte motsvarar ett helt antal nya aktier.

I lagrådsremissen behandlas också frågan om missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser för att genomdriva tvångsförvärv av aktier. Regeringen har nu gett Rolf Skog, tidigare sekreterare i Aktiebolagskommittén, i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan förhindra detta. Som en provisorisk lösning föreslås att det för giltigt beslut om kontantfusioner skall krävas att beslutet biträds av aktieägare med mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Läs mer på regeringens hemsida.