Den yttre försvarsunderrättelsetjänsten ska inte längre bara syssla med ”yttre militära hot, utan med ”yttre hot”. Det är innebörden i regeringens lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelsetjänst, som nu lagts fram. Förslaget innebär därmed att försvarets underrättelseverksamhet också kan kartlägga till exempel terrorister och flyktingströmmar.

I remissen ingår också det hårt kritiserade förslaget att låta Försvarets radioanstalt, FRA, avlyssna all tele- och internettrafik över landets gränser. Den förra regeringen drog tillbaka just ett sådant förslag efter massiv kritik.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Läs lagrådsremissen