Ett företag som ansökt om konkurs gav samtidigt förslag på två jurister som kunde utses till konkursförvaltare. Den största borgenären tillstyrkte företagets förslag. Men tingsrätten valde att i stället utse en advokat från domstolens listor över lämpliga konkursförvaltare. Beslutet överklagades av borgenären till hovrätten, som avslog överklagandet.

Nu har Högsta domstolen avgjort ärendet. I sitt beslut säger man att det inte fanns några hinder mot att utse någon av de föreslagna juristerna, i synnerhet som tillsynsmyndigheten, kronofogdemyndigheten, inte haft några invändningar. Det kan, enligt HD, tvärt om finnas starka skäl att överväga förslag från någon med god insikt i konkursboets förhållanden.

I det aktuella fallet valde HD dock att inte entlediga den utsedda advokaten, eftersom även hon är lämplig för uppdraget och uppdraget är i det närmaste slutfört.

Läs HD:s beslut