Hovrättsrådet Marianne Wasteson har fått regeringens uppdrag att utreda lagen om grupprättegång. Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2008.

Lagen om grupprättegång trädde i kraft 2003 och syftade till att ge enskilda en starkare reell tillgång till rättsväsendet genom möjlighet till grupptalan. Grupptalan innebär att någon, utan fullmakt, kan föra talan i domstol för alla medlemmar i en grupp. Gruppmedlemmarna är inte parter i målet, men en dom gäller för alla i gruppen. Tanken var bland annat att konsumenter skulle kunna gå samman för att bättre hävda sina intressen gentemot ett företag.

I Marianne Wastesons uppdrag ingår dels att undersöka huruvida syftet med lagen uppnåtts. Hon ska också studera effekterna för småföretag och andra företag.