Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Underrättelseskyldighet och tvångsmedelsnämnd

Lagrådsremiss om rättssäkerheten vid hemliga tvångsmedel

Den som utsatts för hemliga tvångsmedel, till exempel buggning, ska i efterhand underrättas om detta. Dessutom ska det inrättas en särskild nämnd med tillsyn över användandet av hemliga tvångsmedel.

Det är innebörden av en lagrådsremiss om ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel som regeringen nu lämnat

Underrättelseskyldigheten ska enligt förslaget inte bli absolut, underrättelsen kan skjutas upp och helt underlåtas i vissa fall.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska enligt förslaget utöva tillsyn över myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel, liksom över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Till lagrådsremissen.