Igår, den 8 mars, presenterade försvarsministern propositionen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Här finns de redan hårt kritiserade förslaget om att låta Försvarets radioanstalt, FRA, avlyssna all telefontrafik, oavsett om den är trådbunden eller överförs i etern.

Enligt försvarsminister Odenberg har regeringen lyssnat på kritiken, och förbättrat skyddet för den personliga integriteten i förhållande till lagrådsremissen. Bland annat föreslås ett integritetsskyddsråd utsett av regeringen, som ska kontrollera FRA:s verksamhet.

Miljöpartiet och vänsterpartiet har planer på att försöka stoppa förslaget genom att kräva att det blir vilande. Detta kan se om en sjättedel av kammarens ledamöter röstar för en bordläggning i ett år. Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning till om partiet ska stödja yrkandet om bordläggning.

Lagförslagen i korthet:

Lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Ändringar i förhållande till nuvarande lag:

 • Försvarsunderrättelseverksamheten fokuseras mer mot att stödja politikområdena utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
 • Mandatet i lagen anpassas, från "yttre militära hot" till "yttre hot".
 • Verksamheten avgränsas uttryckligen till att endast avse "utländska förhållanden".
 • Gränsdragningen mot polisiära metoder förtydligas.
 • Försvarets underrättelsenämnds uppgift att följa försvarsunderrättelseverksamheten förstärks till att omfatta kontroll av verksamheten.

Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förslagets innebörd

 • Signalspaningen vid FRA får ett teknikneutralt lagstöd för inhämtning av signaler i elektronisk form, vilket innebär att inhämtning kan ske både i etern och i tråd (kabel).
 • Verksamheten får bedrivas för försvarsunderrättelseändamål och för sådan verksamhet (FRA-specifik verksamhet) som är nödvändig för att kunna signalspana. Signalspaning får - liksom försvarsunderrättelseverksamheten generellt - endast avse utländska förhållanden. Signalspaning får endast ske om det finns en inriktning från regeringen eller en myndighet som närmare anger förutsättningarna.
 • Signalspaning i kabel får bara avse trafik som passerar Sveriges gräns.
 • Signalspaning i kabel får endast ske automatiserat med sökbegrepp, dvs. det måste ske ett urval i förhand av vilken kommunikation som ska inhämtas. Det är inte tillåtet att lagra kommunikation "för framtida behov".
 • Sökbegreppen ska utformas och användas så att de medför ett så begränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten och de får inte heller vara direkt hänförliga till viss fysisk person, såvida det inte är av synnerlig vikt för verksamheten.
 • Inhämtning som sker efter inriktning från en myndighet under regeringen (regeringen bestämmer vilka myndigheter som får inrikta verksamheten) får ske först sedan tillstånd till inriktningen lämnats av Försvarets underrättelsenämnd.
 • Tillståndsprövningen ska säkerställa att inriktningarna avser syften som är förenliga med de ändamål för vilka signalspaning får ske och att syftet med inriktningen är proportionerligt i förhållande till det integritetsintrång som inhämtningen kan medföra.
 • Uppgifter om en enskild ska omgående förstöras om de saknar betydelse för verksamheten. Oavsett relevans ska uppgifter som berör meddelarskyddet och efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen samt förtroligheten mellan en försvarare och dennes klient alltid förstöras.
 • Rapportering av uppgifter som berör viss fysisk person får bara avse förhållanden som är av betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten. Det finns inget utrymme för att rapportera "överskottsinformation".
 • Försvarets underrättelsenämnd ska särskilt kontrollera sökbegrepp, rapportering, förstöring och att verksamheten i övrigt bedrivs i enlighet med det regelverk som föreslås. Nämndens funktioner för tillståndsprövning respektive kontroll av signalspaningen skall vara självständiga i förhållande till varandra och ledas av personer som är eller har varit ordinarie domare.
 • Vid Försvarets radioanstalt inrättas ett integritetsskyddsråd med uppgift att utöva insyn i de åtgärder som vidtas för att säkerställa integritetsskyddet i signalspaningsverksamheten.


Läs mer om lagförslaget på regeringens hemsida