Lagförslagen som nu tas upp på nytt innebär att hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Sedan en minoritet i riksdagen drev igenom att regeringens förslag skulle bli vilande i ett år har flera begränsningar införrts för att förbätttra rättssäkerheten: bara vissa samtal och platser får avlyssnas, ansökan om att få tillstånd till avlyssning kan prövas av domstol och tillstånden är tidsbegränsade. Personer som har utsatts för hemlig avlyssning ska underrättas om detta och en särskild myndighet övervakar verksamheten. Lagen ska dessutom bara gälla i tre år och sedan utvärderas.
 
På en viktig punkt har justitieutskottet också ändrat på lagförslaget. I propositionen fanns en möjlighet att bugga medieredaktioner vis misstankar om att det bedrivs allvarlig brottslig verksamhet där. För att värna meddelarskyddet vill justitieutskottet att det inte under några förhållanden ska vara möjligt att bugga medieredaktioner.
 
Utskottet föreslår att lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är helt emot förslaget om hemlig rumsavlyssning. Enligt deras mening är behovet av och effektiviteten i tvångsmedlet inte belagda. Socialdemokraterna är för förslaget men anser att det är en felaktig slutsats att meddelarfriheten hotas om det ges möjligheter att avlyssna medieredaktioner. Undantas medieredaktioner finns det risk att grova brottslingar kan försöka undgå avlyssning genom att starta en tidning.

Riksdagen debatterar och fattar beslut om förslagen onsdagen den 14 november.

Läs mer om lagförslagen:

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU3 Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.

Regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Regeringens proposition 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel