Ett fyrtiotal personer från författningsdomstolen deltog vid mötet på Samfundet. Vi mötet hölls olika presentationer. Domstolens representanter beskrev författningsdomstolens funktion och tyska advokaters roll i rättssystemet. Dessutom redogjordes för ett par rättsfall från senare tid.

Vid mötet informerade Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare, om advokatyrket, advokatkåren och advokatsamfundet.
Samfundets ordförande Tomas Nilsson talade under rubriken ”Advokaten som försvarare av klientens rättigheter”. Advokaten Percy Bratt beskrev den svenska advokatens arbete utifrån ett konstitutionellt perspektiv.

Efter presentationerna diskuterades likheter, skillnader och aktuella frågor i de två rättssystemen.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.