Den 29 mars i år tillsatte regeringen Straffnivåutredningen, en utredning med huvuduppgift att överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott.

Regeringen har nu gett Straffnivåutredningen ett tilläggsdirektiv. Utredningen ska med förtur i ett delbetänkande se över straffskalan för mord i syfte att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning och därigenom också en höjd straffnivå för detta brott.

Utredningen ska överväga om ett förslag som har diskuterats tidigare, nämligen en utvidgning av straffskalan för mord på så sätt att den skulle omfatta till exempel fängelse i lägst tio och högst sexton år eller på livstid, kan vara en framkomlig väg att uppnå syftet med översynen. Det ingår inte i uppdraget att överväga frågan om att avskaffa livstidsstraffet som sådant.

Delbetänkandet om en översyn av straffskalan för mord ska lämnas senast den 30 november 2007. Tiden för redovisning av utredningens uppdrag i övrigt har förlängts till den 31 juli 2008.