Handlingar som ett företag upprättar enbart för att söka råd hos en advokat omfattas av tystnadsplikt, och får inte granskas av EU-kommissionen eller konkurrensmyndigheter. Det är slutsatsen av en dom i den europeiska förstainstansrätten, Akzo Nobel Chemicals and Akcros Chemicals v Commission.

EU-kommissionen har enligt domen gjort fel när man först tvingade ett företag att visa upp sådana handlingar i ett konkurrensärende, och sedan genom att läsa dessa handlingar utan att de aktuella företagen fick möjlighet att ta upp frågan i förstainstansrätten.

CCBE, Rådet för advokatsamfund i EU, välkomnar domen och ser den som ett starkt stöd för principen om advokat-klientkonfidentialitet.

Läs domen på EG-domstolens hemsida.