"Om staten önskar värna om en fri och obunden advokatkår med hög etisk och professionell standard måste förutsättningar skapas för att ge skickliga advokater möjlighet att verka inom humanjuridiken och inom ramen för detta arbete få skälig ersättning. En av Advokatsamfundets huvuduppgifter är att garantera en etiskt och professionellt högtstående kår. För att trygga detta krävs att väsentliga förändringar avseende timkostnadsnormen vidtas omgående. Det är ett samhällsintresse. Frågan är vad rättvisan och rättssäkerheten för den enskilde får kosta?"

Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett brev som igår sändes till samtliga riksdagsledamöter.

I brevet pekar Anne Ramberg på den dåliga tillväxten av humanjurister. Hon betonar också felaktigheterna i beräkningen av den timkostnadsnorm som styr ersättningen till advokater med uppdrag som bland annat försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden.

Betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt är också att advokaterna idag riskerar att inte få ersättning fullt ut för det arbete de utför. Risken finns att enbart de som kan bekosta en privat försvarare får möjlighet att tillvarata sin rätt, menar Ramberg.

Läs brevet!

Läs mer om Advokatsamfundets arbete kring timkostnadsnormen!

Till pressmeddelande