Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Regeringen framhåller att det är viktigt att säkerställa att alla gode män och förvaltare som utses är lämpliga och kompetenta och föreslår därför en skärpt kontroll av dem som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret. Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. En god man eller förvaltare ska inte utses för fler uppdrag än personen klarar av. Regeringen föreslår också att överförmyndaren ska ansvara för att erbjuda gode män och förvaltare utbildning.

Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår därför att den person som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.

I propositionen föreslår regeringen också att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare