Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att bestämmelserna i tre tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel görs permanenta med vissa justeringar. Det gäller lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning,

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.

  • Bestämmelserna i de tre lagarna ska gälla permanent.
  • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna meddelas för att utreda spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri, under förutsättning att det kan antas att straffet inte blir endast böter.
  • Förutsättningarna för att hemliga tvångsmedel ska få användas för att förhindra brott ska ändras utifrån behoven att förhindra allvarliga brott som sabotage, spioneri och terroristbrott.
  • Åklagare ska få utökade möjligheter att meddela tillfälliga beslut om vissa hemliga tvångsmedel i brådskande fall. Sådana beslut av åklagare ska skyndsamt överprövas av domstol.
  • Möjligheterna att använda information som kommer fram om ett annat brott än det som tillståndet gäller ska utökas något. Det innebär till exempel att information om en genomförd våldtäkt som fångas genom hemlig rumsavlyssning kan användas i bevissyfte.
  • Förbudet mot att avlyssna vissa samtal ska utvidgas. Det betyder att det i större utsträckning blir förbjudet att avlyssna samtal där till exempel en präst, läkare eller psykolog deltar.
  • Möjligheten för domstol att fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid handläggningen ska tas bort.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på Tvångsmedelsutredningens delbetänkande (SOU 2012:44) . Advokatsamfundet har under behandlingen av förslagen motsatt sig flera av förslagen utifrån integritetsskydds- och rättssäkerhetsperspektiv. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som medverkade i utredningen som expert, var kritisk till många av förslagen och utvecklade sin kritik i ett särskilt yttrande.

Lagrådsremissen Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott