Säkerhetspolisen och Åklagarkammaren för säkerhetsmål vill att ett nytt hemligt tvångsmedel ska införas. Det handlar om hemlig dataavläsning. Hemlig dataavläsning innebär att en myndighet tar sig in i en persons dator och planterar ett program som kan läsa av vad som händer i datorn – en ”spiontrojan”. Trojanen rapporterar vad datoranvändaren gör till myndigheten.

Det var vid en debatt om integritet med Svenska kriminalistföreningen den 23 april som frågan diskuterades. Där deltog bland andra chef för Åklagarkammaren för säkerhetsmål, Tomas Lindstrand, och Säkerhetspolisens biträdande chef Johan Sjöö.

Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som också medverkade, var kritisk och varnade för ändamålsglidning när hemliga tvångsmedel används.

Advokatsamfundet varnade redan 2005, när ett förslag om hemlig dataavläsning lades fram, för att tekniken innebär att samtal i rummet där datorn står kan avlyssnas genom datorns mikrofon, eller att rummet kan bevakas i bild om datorn har en webbkamera ansluten. Advokatsamfundet framförde kraftig kritik mot förslaget.

Advokatsamfundets remissyttrande över Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38)