Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att utvärdera den stora ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna i landet till en enda sammanhållen myndighet. Utvärderingen ska göras i förhållande till de mål regeringen haft med reformen: att skapa bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i polisens arbete. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 oktober 2016 och den 1 oktober 2017. Det ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Den nya myndigheten, Polismyndigheten, ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. Ombildningen till en sammanhållen myndighet är en av de mest omfattande och komplexa organisationsförändringarna inom staten på många år. Därför anser regeringen att det är viktigt att följa upp om förändringen får de avsedda effekterna i förhållande till regeringens syfte och mål. Statskontoret ska också lämna förslag på åtgärder som regeringen eller den nya Polismyndigheten kan vidta för att underlätta omställningen och undvika att polisens verksamhetsresultat påverkas.

Regeringens uppdrag till Statskontoret att utvärdera ombildningen av polisen