Advokaten var ställföreträdare och offentligt biträde i ett mål där huvudmannen var under 15 år och enligt LVU mot sin vilja hade placerats i ett familjehem långt ifrån sin hemstad.

Barnet hade uttryckt önskemål om ett personligt möte med sin ställföreträdare och offentliga biträde. Biträdet ansåg inte att det faktum att barnet hade placerats i ett familjehem långt ifrån sin hemstad var skäl för att neka barnet ett personligt möte. Efter mötet begärde biträdet ersättning för tidspillan på 5,5 timmar för resa tur och retur mellan sitt kontor och familjhemmet. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om ersättning för tidsspillan.

Men enligt kammarrätten var resan nödvändig för att tillvarata barnets rätt. Kammarrätten ansåg inte att det fanns anledning att ifrågasätta att barnet hade uttryckt önskemål om att få träffa biträdet. Det hade heller inte framkommit att mötet skulle ha kunnat äga rum närmare biträdets arbetsort. Eftersom målet dessutom avsåg om familjehemmet som barnet placerats i var lämpligt ansåg kammarrätten att det var av vikt att advokaten även fick möjlighet att besöka familjehemmet och tala med familjehemsföräldrarna.

Resan beräknades inte ta mer än två timmar. Kammarrätten ansåg därför att advokaten skulle beviljas ersättning för tidsspillan för 4,5 timmar av yrkade 5,5 timmar.

Målnummer: 2677-14