Regeringen presenterade i dag den 25 augusti ett antal åtgärder med syfte att underlätta för våldsutsatta personer, framför allt för utsatta kvinnor.

Regeringen vill att våldsutsatta ska kunna få hjälp av polisen att hämta personliga saker i hemmet. Det finns lagstöd för det, men det råder viss osäkerhet i polisens tillämpning. Regeringen uppdrar därför åt Rikspolisstyrelsen att ta fram rutiner och riktlinjer om stöd och hjälp till personer som har utsatts för brott i nära relationer. Rutinerna och riktlinjerna ska bidra till att bedömningarna inom polisen blir enhetliga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2015.

Regeringen vill att sekretess för brottsoffers identitet i sexualbrottsmål ska kunna gälla även då uppgifterna finns i en dom. Exempelvis kan det röra målsägandes identitet i ett sexualbrottsmål. I dag är det oklart i vilken utsträckning det är möjligt att besluta om fortsatt sekretess för uppgifter i domar, enligt regeringen. Regeringen planerar att remittera nya lagförslag, där det görs tydligt att domstolarna noggrant ska överväga om ett beslut om fortsatt sekretess ska fattas för varje uppgift som ingår i ett avgörande. I regeringens promemoria föreslås att de nya lagförslagen ska börja gälla den 1 juli 2015.

Regeringen vill också att fingerade personuppgifter ska kunna medges i större omfattning än i dag. Den som är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan få nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer. Skyddet används idag endast i undantagsfall. Regeringen tillsatte den 30 juni i år utredningen Förstärkt skydd av personuppgifter vid hot och förföljelse, där frågan om fingerade personuppgifter ingår. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2015.