Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Straffansvar för oaktsam våldtäkt ska utredas

Högre straffskala för vissa sexualbrott ska också övervägas.

Regeringen tillsätter en utredning med en parlamentarisk referensgrupp som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som utredare. I utredarens uppdrag ingår att överväga och lämna förslag till utformningen av ett särskilt straffansvar för oaktsamhet eller vållande vid våldtäkt.

Dessutom ska utredaren bland annat

  • göra en översyn av våldtäktsbrottet och överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt,
  • granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och hur rättsväsendet i övrigt hanterar ärenden om våldtäkt,
  • analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom,
  • överväga åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området, och
  • lämna de förslag till författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Utredningen ska också få direktiv att överväga om det ska införas nya brottsrubriceringar med en högre straffskala för vissa sexualbrott: synnerligen grov våldtäkt och synnerligen grov våldtäkt mot barn.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Kommittédirektiv (dir. 2014:123)