Regeringen tillsätter en utredning med en parlamentarisk referensgrupp som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som utredare. I utredarens uppdrag ingår att överväga och lämna förslag till utformningen av ett särskilt straffansvar för oaktsamhet eller vållande vid våldtäkt.

Dessutom ska utredaren bland annat

  • göra en översyn av våldtäktsbrottet och överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt,
  • granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och hur rättsväsendet i övrigt hanterar ärenden om våldtäkt,
  • analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom,
  • överväga åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området, och
  • lämna de förslag till författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Utredningen ska också få direktiv att överväga om det ska införas nya brottsrubriceringar med en högre straffskala för vissa sexualbrott: synnerligen grov våldtäkt och synnerligen grov våldtäkt mot barn.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Kommittédirektiv (dir. 2014:123)