Villkoren för världens barn har förbättrats sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, konstaterar IBA. Dödligheten bland barn under fem år har minskat med nästan 50 procent och fler barn har tillgång till rent vatten och är inskrivna i skolan i dag än för 25 år sedan. Men frågan är om dessa förbättringar är en följd av barnkonventionen eller av den ekonomiska utvecklingen, främst i utvecklingsländerna, skriver IBA.

-Barnkonventionen har haft mycket stor inverkan på vårt sätt att tänka, på vår sociala kultur och rättskultur, säger Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, som ingår i styrelsen för IBAHRI, IBA:s institut för mänskliga rättigheter.

I trefjärdedelar av länderna som skrivit på barnkonventionen är barnarbete förbjudet för barn upp till och med tolv år. Endast en procent av staterna lever inte upp till artikel 28 i konventionen, enligt vilken varje barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis.

Men IBA skriver att det inte är tillräckligt att lagstiftningen finns på plats, att en lag bara är ord på ett papper tills en regering verkställer den.

Verkställighet är också en fråga om resurser. Anne Ramberg menar att många stater som skulle kunna kallas progressiva ofta inte lever upp till barnkonventionen.

-Men det är i länder som saknar tillräckliga resurser och institutionell infrastruktur problemen är störst, säger hon.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer som har egna rättigheter, som rätten till hälsa och utbildning. Enligt konventionen har varje barn också bland annat rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

Alla FN:s medlemsstater, med undantag för USA, Somalia och Sydsudan, har godkänt konventionen som därmed är det fördrag om mänskliga rättigheter som har ratificerats av flest länder i världen.