Att kostnaderna för offentliga försvarare har ökat beror på att brottmålen har blivit fler och mer komplicerade. Den slutsatsen kommer Biträdeskostnadsutredningen fram till i sitt betänkande.

Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02) har lämnat sitt betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

F.d. lagmannen K-G Ekeberg har varit särskild utredare. Utredningen har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av de ökade utgifterna för bland annat offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden. Det har ingått i uppdraget att utreda åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen.

Utredningen har kommit till slutsatsen att ökningen av kostnaderna för offentliga försvarare i huvudsak beror på att antalet brottmål blivit fler och mer komplicerade. Utredningen föreslår inte några ändringar i förutsättningarna för att få offentlig försvarare. Däremot förslår utredningen bland annat följande.

  • Skärpt skyldighet för dömda, med undantag för unga lagöverträdare och allvarligt psykiskt störda personer, att återbetala kostnaden för försvarare bland annat genom att ett återbetalningskrav på minst 5 000 kr införs.
  • Inkomstgränsen för att kunna få rättshjälp höjs från 260 000 kr till 400 000 kr. En sådan höjning skulle innebära att fler kan få rättshjälp.

Utredningen skriver särskilt om de ökade försvararkostnaderna:
”Vår slutsats när det gäller kostnadsökningen för offentliga försvarare är att den väsentligen har orsaker som kan ses som ofrånkomliga konsekvenser av brottsutvecklingen och andra omständigheter som inte är hänförliga till det befintliga regelverket. Inget tyder på att de nuvarande bestämmelserna inte i huvudsak tillämpas som avsett. Mot denna bakgrund är det vår bedömning att bestämmelserna om i vilka situationer som en offentlig försvarare ska förordnas är väl avvägda. Några ändringar föreslås därför inte.”

Biträdeskostnadsutredningens betänkande SOU 2014:86 Rättvisans pris