I propositionen föreslås att dömda personer med hemvist eller närmare anknytning till en annan medlemsstat inom EU i större utsträckning än i dag ska avtjäna straffet i den staten. Syftet med den nya regleringen är att dömda personer ska avtjäna en frihetsberövande påföljd i det land inom EU där det finns bäst förutsättningar för social återanpassning.

Enligt lagförslaget ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska skickas till en annan medlemsstat och verkställas i den staten. Kriminalvårdens beslut föreslås kunna överklagas till allmän domstol.

De svenska påföljder som föreslås kunna överföras till det EU-land där den dömde har sitt hemvist är fängelse, sluten ungdomsvård och överlämnande till rättspsykiatrisk vård.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Läs hela propositionen: