Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kriminalisering av terrorresor och terroristutbildning ska utredas

Åklagarmyndighetens rättschef ska analysera om Sverige lever upp till FN:s krav.

Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, har av regeringen fått uppgiften att som särskild utredare analysera om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014). Om utredaren bedömer att det krävs lagändringar, ska han lämna  förslag till sådana.

Utredaren ska även ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för att förhindra och bekämpa finansiering av terrorism uppfyller de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer, och vid behov föreslå nödvändiga lagändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 juni 2015.

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Dir. 2014:155)