Regeringen föreslår att den som medverkar till utredning av sin egen brottslighet ska få strafflindring. I sin proposition 2014/15:37 som lades fram den 17 december skriver regeringen att medverkan till utredning av egen brottslighet typiskt sett ger uttryck för ansvarstagande och markerar en vilja att ställa till rätta efter sig, liksom ett avståndstagande från den brottsliga gärningen. Enligt propositionen skapar en sådan ordning förutsättningar för effektivare brottsutredningar och snabbare lagföring.

Förslaget innebär att en tilltalad. som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet, ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut. Förslaget omfattar bara uppgifter som avser det egna brottet.

I propositionen förtydligas också möjligheten till strafflindring vid sanktionskumulation, det vill säga då en tilltalad drabbas av andra rättsliga sanktioner till följd av den brottsliga gärningen, förutom den straffrättsliga påföljden. Avsikten är att bestämmelsen ska ge ökad uppmärksamhet åt olika fall av sanktionskumulation, så att den totala reaktionen på ett brott blir välavvägd och proportionerlig.

I propositionen görs även vissa ytterligare förändringar i regleringen av strafflindringsgrunder i syfte att göra regleringen överskådligare och tydligare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet