Rapporten visar dock att ingen enskild aktör eller kriminell gruppering har lyckats få ett långvarigt inflytande eller betydande ekonomiska vinster genom otillåten påverkan.

Den tredje nationella hotbilden ger en bild av våld, korruption, hot och trakasserier som ett relativt omfattande problem. Mellan den 1 september 2011 och den 31 oktober 2013 har underrättelser om 324 fall av otillåten påverkan genom våld, korruption, hot och trakasserier kommit till Säkerhetspolisens kännedom.

Exempel på den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan finns inom såväl Skatteverket som Tullverket, Åklagarmyndigheten, polismyndigheterna och andra delar inom rättsväsendet. Anledningen till att dessa samhällsfunktioner är så utsatta beror främst på att de direkt påverkar den grova organiserade brottslighetens möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Mer än en tredjedel av fallen av otillåten påverkan gäller korruption, det vill säga händelser där samhällsföreträdare varit den organiserade brottsligheten behjälpliga. I huvudsak rör det sig om vänskapskorruption vilket innebär att ekonomisk ersättning endast finns i ett fåtal ärenden.

Hot och trakasserier är vanligt förekommande men övergår sällan till våld som är ovanligt i otillåten påverkan-sammanhang, men de fall som inträffar och uppmärksammas sänder starka signaler om att samhällsföreträdare inte är fredade. Den grova organiserade brottsligheten försöker på ett otillåtet sätt att påverka myndighetsföreträdare och journalister i deras yrkesutövning men saknar såväl avsikt som förmåga att omkullkasta det demokratiska statsskicket som helhet. Däremot finns latent avsikt och en hög generell förmåga att skada grundläggande demokratiska processer.