Regeringen har beslutat en proposition med förslag om en effektivare kriminalisering av penningtvätt. Bestämmelserna om straff för penningtvätt placeras i en särskild lag tillsammans med bestämmelser om penningbeslag och förverkande av egendom som harvarit föremål för penningtvätt.

Några nyheter i förslaget:

  • Nytt brott: penningtvättsbrott. Den nya brottsrubriceringen avser att göra det tydligt att penningtvätt är ett brott.
  • ”Självtvätt” blir brottslig. Även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet (till exempel vinning från knarkhandel eller rån) ska kunna dömas för penningtvättsbrott– till skillnad från i dag.
  • Nytt straffansvar för penningtvättsbrott i näringsverksamhet. Bestämmelsen avser att träffa affärsmän som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt.
  • Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det blir tillräckligt att brottsvinsten kommer från ”brott eller brottslig verksamhet” – den behöver inte komma från ett specifikt angivet brott.
  • Ökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt. Egendom kan förverkas hos penningtvättaren, inte bara hos den som begick ”förbrottet”.
  • Nya möjligheter att säkra pengar. En möjlighet införs att under kortare tid förbjuda en person att disponera över exempelvis bankmedel. Egendomen kan också tas i beslag och säkras. 

I propositionen behandlas också tillträdet till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism. Genom de lagändringar som föreslås bedöms att Sverige ska leva upp till konventionens krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt