I dag är det högsta straffet för dataintrång fängelse i högst två år. Det finns tecken på att utvecklingen i samhället går mot allt farligare och mer storskaliga angrepp mot informationssystem. Regeringen föreslår därför en särskild straffskala och rubricering för grovt dataintrång.

– Dagens samhälle är beroende av fungerande informationssystem. Angrepp som innebär avbrott i systemens drift eller tillgång till synnerligen integritetskänslig information kan orsaka betydande skador. Det är viktigt att det vid allvarliga fall av dataintrång kan dömas ut ett straff som återspeglar brottets svårhet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Straffet för grovt dataintrång ska vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art.

I propositionen behandlas även genomförandet av EU:s direktiv om angrepp mot informationssystem. Genom den straffskärpning som föreslås uppfyller Sverige kraven i direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

 

Läs propositionen