Petter Asp, som är professor i straffrätt vid Stockholms universitet, har som särskild utredare haft i uppdrag att överväga och föreslå de åtgärder som krävs för att höja straffminimum för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till ett år och införa en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott.

Utredningen föreslår att: 

  • Straffskalan för grovt vapenbrott ska ändras så att det för grovt vapenbrott ska dömas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år samtidigt som det ska införas ett synnerligen grovt brott där det stadgas fängelse i lägst tre år och högst sex år.
  • Vissa justeringar ska göras av kriterierna för bedömningen av om ett vapenbrott är grovt. Utöver vad som gäller i dag ska det bl.a. särskilt beaktas om gärningen varit av särskilt farlig art.
  • Vid bedömande av om ett vapenbrott är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.
  • Straffskalan för vapenbrott av normalgraden ska ändras på så sätt att straffmaximum höjs till fängelse i två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

 

Delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)