Att bekämpa våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för regeringen som har överlämnat två nya lagrådsremisser till Lagrådet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Stärkt besittningsskydd
Regeringen föreslår att man vid en rättslig prövning av en uppsägning särskilt ska beakta om en försummelse har sin grund i att en närstående - eller en tidigare närstående - har utsatt hyresgästen för brott. Även angrepp mot till exempel barn i hushållet ska beaktas. Hänsynstagandet ska leda till att bland annat våldsutsatta hyresgäster och bostadsrättshavare har större möjligheter att få behålla sin bostad.

Regeringen vill också stärka skyddet mot att hyresgäster förlorar sin lägenhet på ett överraskande sätt. Det föreslås därför att hyresvärdens uppsägning som huvudregel ska föregås av en uppmaning till hyresgästen att vidta rättelse.

Stärkt skydd av personuppgifter
I den andra lagrådsremissen föreslår regeringen att skyddet av personuppgifter för hotade och förföljda personer ska stärkas.

Skatteverket ska ges möjlighet att begära biträde av polismyndighet och socialnämnd för utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen. Genom ett ökat samarbete och samverkan mellan myndigheterna skapas förutsättningar för ett bättre och mer gediget beslutsunderlag i dessa frågor.

Regeringen föreslår vidare att det införs en förstärkt sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i ärenden om kvarskrivning.

 

Lagrådsremiss: Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Lagrådsremiss: Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer