För att stärka det enskilda brottsoffrets rätt till brottsskadeersättning föreslås i lagrådsremissen att Brottsoffermyndigheten inte längre ska kunna bestämma brottsskadeersättning för kränkning till ett lägre belopp än det en domstol har dömt ut i skadestånd.

Genom förslaget garanterar staten att brottsoffret i fler fall får hela den ersättning som han eller hon är berättigad till enligt domen. Brottsoffret slipper därmed att kräva in resterande del från gärningsmannen och kan snabbare lägga den traumatiska händelsen bakom sig.

Brottsoffer föreslås vidare få en utökad rätt till brottsskadeersättning, bland annat genom att nuvarande begränsning av vad som högst kan betalas i kränkningsersättning tas bort. Vidare förlängs tiden för att ansöka om brottsskadeersättning från två till tre år.

Om brottsoffret är ett barn ska ansökan kunna ske upp till tre år efter det att han eller hon fyller 18 år. Det ska också bli enklare för barn som har drabbats av brott begånget av en vårdnadshavare att söka brottsskadeersättning.

I lagrådsremissen föreslås vidare att större utrymme skapas för Brottsoffermyndigheten att återkräva utbetalad ersättning från gärningsmannen. Det föreslås också att myndigheten som huvudregel ska kvitta en utbetalning av brottsskadeersättning mot en persons tidigare skulder på grund av brott.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.