Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ändring i brottsbalken som innebär att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord.

Den höjda straffnivån innebär att användningen av livstids fängelse bör öka väsentligt och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det kan förutses dömas ut i en majoritet av fallen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar den 5 november regeringens förslag att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord. I remissvaret skriver samfundet bland annat:

  • ”Med hänsyn till den korta tid som har gått sedan straffet för mord skärptes förra gången och då den utvärdering som regeringen själv begärt ännu inte gjorts, anser Advokatsamfundet att det saknas förutsättningar att göra den föreslagna skärpningen av straffet för mord.”
  • ”Advokatsamfundet anser dessutom inte att de skäl som anges i departementspromemorian i sig är tillräckliga för att motivera ytterligare en straffskärpning.”
  • ”Om den nu föreslagna förändringen skulle genomföras skulle detta innebära att möjligheten till differentiering av straffskalan för mord gick förlorad, och detta utan att 2009 års straffskärpningsreform ens har hunnit utvärderas.”
  • ”Att straffskalan för mord, till skillnad från merparten av alla andra brott, ska vara statisk utan möjlighet att differentiera straffet för mord är enligt Advokatsamfundets uppfattning feltänkt och står inte i överensstämmelse med verkliga förhållanden.”

Generalsekreterare Anne Ramberg menar det är ett populistiskt förslag:

– Det känns som om alla partier, oberoende om det är regeringen eller oppositionen, positionerar sig nu, med som vi uppfattar det, populistiska förslag. Det ligger i tiden med strängare straff, säger hon till TT.

Ramberg tror inte att lagförslaget skulle ha någon effekt när det gäller att förhindra brott.

– Människor som begår mord funderar ju inte på om de ska få livstids fängelse.

 

Advokatsamfundets remissvar