Migrationsöverdomstolen (Kammarrätten i Stockholm) expedierar sedan den 1 maj 2014 avgöranden och andra handlingar i migrationsmål via e-post till ombud, offentliga biträden, enskilda parter samt övriga aktörer. Som teknisk lösning används s.k. säker e-post på server. Metoden innebär att e-postmeddelandet inte skickas till mottagaren utan sparas på en säker server hos Domstolsverket. Mottagaren får endast en avisering om att meddelandet finns att hämta från servern. Genom en länk i aviseringsmeddelandet kan mottagaren ansluta till den säkra servern och öppna meddelandet. Med säker e-post kan man därför skicka dokument som inte får skickas med vanlig e-post, t.ex. uppgifter som betraktas som känsliga enligt personuppgiftslagen eller material som omfattas av sekretess. Migrationsöverdomstolens förhoppning är att de nya expedieringsrutinerna innebär effektivitetsvinster för bl.a. ombud och offentliga biträden.

Inom en relativt snar framtid avser Kammarrätten i Stockholm att börja expediera avgöranden och kommunicera handlingar i alla måltyper via säker e-post på server. Kammarrätten har därför gett advokater tillfälle att dela med sig av de erfarenheter som expediering via e-post i migrationsmålen har inneburit.

De frågor som kammarrätten vill ha svar på är följande:

1) Har du fått tillräcklig information om de nya rutinerna?
2) Hur har förändringarna påverkat dig i arbetet?
3) Vad bör kammarrätten tänka på vid en utvidgning till andra måltyper?

Svar till Kammarrätten i Stockholm måste ha kommit in senast den 12 september 2014 och skickas till andreas.leander@dom.se.