Den 4 juni hölls advokatfullmäktigemötet i Stockholm.

Ett enigt fullmäktige beslutade att konsumenttvistnämnden inrättas och börjar arbeta den 1 januari 2015. Nämndens uppgift blir att pröva konsumenttvister som gäller advokatverksamhet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg delade ut Advokatsamfundets journalistpris 2014 till Oisín Cantwell, journalist på Aftonbladet. Motiveringen löd: ”Dag ut och dag in kommenterar Cantwell aktuella rättsfrågor på ett pedagogiskt, initierat och nyanserat sätt. Hans journalistik präglas av ett konsekvent rättssäkerhetsperspektiv och bidrar till att motverka kriminalpolitisk populism.”


Anne Ramberg delade ut Advokatsamfundets journalistpris 2014 till Oisín Cantwell.

– Det som gör mig riktig glad över det här priset är att jag känner en samhörighet med Advokatsamfundet som är en av de viktigaste opinionsbildarna i Sverige när det gäller rättspolitiska frågor, sa Oisín Cantwell.


Årets pristagare Oisín Cantwell, journalist på Aftonbladet.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson konstaterade i sitt anförande att svenska advokater har det ganska bra vid en internationell jämförelse trots en rad problem. Ivarsson uppmanade också advokatbyråer att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen.


Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.

Vice ordförande Dick Lundqvist redogjorde för samfundets ekonomiska läge. Han konstaterade att samfundet har stabil ekonomi, att de ekonomiska utsikterna är goda framöver och att antalet advokater sannolikt kommer att öka 2014.

Anne Ramberg summerade de viktigaste utmaningarna för svenska advokater framöver i fem punkter:

  • Upprätthålla förtroendet.
  • Öka lönsamheten på mindre och medelstora byråer.
  • Upprätthålla konkurrenskraften för de större byråerna.
  • Förhindra inskränkningar i oberoendet.
  • Konsumenttvistnämnden.


Stämningen på mötet var mycket god.

Fullmäktige beslutade också att årsavgiften höjs med 600 kronor till 4 800 kronor per år, samtidigt som serviceersättningen sänks med 600 kronor till 5 600 kronor per år.