Syftet med utvärderingen är att ge underlag för att kunna ta ställning till hur regleringen när det gäller vissa brott, som anses vara särskilt samhällsfarliga, ska vara utformad. Det finns också anledning att titta på om de rättssäkerhets- och integritetsstärkande åtgärder som vidtogs när lagen infördes har varit tillräckliga eller om det finns behov av andra sådana åtgärder.

Den så kallade inhämtningslagen trädde i kraft den 1 juli 2012 och reglerar förutsättningarna för polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket att inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation för att förebygga, förhindra och upptäcka viss allvarlig och samhällsfarlig brottslig verksamhet.

Sten Heckscher redovisade nyligen den första delen av ett uppdrag angående den oklarhet i rättsläget som uppstått till följd av EU-domstolens dom om det så kallade datalgringsdirektivets giltighet. Den andra delen av uppdraget, där Sten Heckscher ska föreslå de ändringar som han finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteteten, kommer att överföras till det nya uppdraget om att utvärdera inhämtningslagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015.