Regeringen lämnade i dag den 18 mars en proposition med förslag till åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar.

Regeringen föreslår att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Propositionen innehåller också förslag om utökade möjligheter att använda förenklad delgivning med den tilltalade. Det föreslås även tydligare bestämmelser om sanktioner och tvångsmedel när den som kallats till en förhandling inte kommer. Regeringen föreslår dessutom att det ska finnas större möjligheter att avgöra delar av ett brottmål mot en person. Förslagen ska sammantaget leda till att fler huvudförhandlingar kan genomföras.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar